Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2019

kwasmilosz
15:48
1937 6f1d 500
Reposted fromzciach zciach viajarlaxle jarlaxle
kwasmilosz
10:37
8146 3f4b 500
Reposted bycieniolubekoskiTamahltonietak
kwasmilosz
00:42
kwasmilosz
00:40
5013 ce98 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
kwasmilosz
00:40
1987 9dfc 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viapffft pffft
kwasmilosz
00:39
Reposted fromnaich naich viapffft pffft
kwasmilosz
00:37
2148 260e
Reposted frommangoe mangoe viaLogHiMa LogHiMa
kwasmilosz
00:27
4842 4e67
Ripley
kwasmilosz
00:25
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir
kwasmilosz
00:05
8389 2e65 500
Reposted frompapaj papaj viaelentarie elentarie
00:05
7316 dfb0 500
Reposted frombrumous brumous viaelentarie elentarie
kwasmilosz
00:05
8683 ba9d 500
Reposted froms3 s3 viaelentarie elentarie
kwasmilosz
00:02
9658 d3a9 500
Reposted fromGreyscale Greyscale viaHypothermia Hypothermia

September 20 2019

kwasmilosz
23:59
5799 6e05 500
Reposted byitjenthauturienVinroliskizzooskiDagarhen
kwasmilosz
23:57
5798 16fb 500
Reposted bygaf gaf
kwasmilosz
23:51
0021 e551 500
Reposted fromgubert gubert viahash hash
kwasmilosz
23:49
3404 62a8
Reposted fromGIFer GIFer viakokoloko kokoloko
kwasmilosz
23:49
9845 2ddb 500
Reposted fromTamahl Tamahl viahash hash
kwasmilosz
18:54
Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
kwasmilosz
18:54
2263 0e50
Reposted fromkarahippie karahippie viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl