Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2017

kwasmilosz
07:38
3518 27d0 500
Reposted frompierdolony pierdolony viapomruki pomruki
kwasmilosz
07:37
3518 27d0 500
Reposted frompierdolony pierdolony viapomruki pomruki

December 06 2017

kwasmilosz
22:59
7492 ef79 500
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy
kwasmilosz
15:24
7883 e7bb 500
Reposted fromarumhc arumhc viaRedHeadCath RedHeadCath
kwasmilosz
15:24
8496 8e2e 500
Reposted fromtfu tfu viaRedHeadCath RedHeadCath
15:16
8185 5d34 500
Reposted fromreshapedwanderer reshapedwanderer viasponte sponte
15:14
5199 e2b1
Reposted fromreshapedwanderer reshapedwanderer viakobiety kobiety
kwasmilosz
14:59
Reposted fromtgs tgs viaIgnition Ignition
kwasmilosz
14:57
0893 75db
Reposted fromMatalisman Matalisman viadivi divi

December 05 2017

kwasmilosz
22:40
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viadivi divi
kwasmilosz
22:31
8196 402a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
kwasmilosz
22:31
9379 f13c 500
Reposted fromdatfeel datfeel viadivi divi
kwasmilosz
22:30
If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
Reposted fromumorusana umorusana vianieobecnosc nieobecnosc
kwasmilosz
22:25
7195 5275
Reposted fromhighlmittel highlmittel
kwasmilosz
21:50
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig
kwasmilosz
21:45

Hasiok - Mściciel

Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
kwasmilosz
21:41
Reposted fromDennkost Dennkost
08:59
7922 e8cb 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viapulchritudo2 pulchritudo2

December 04 2017

kwasmilosz
20:50
5518 2016 500
Reposted fromteijakool teijakool viapiar piar
20:42
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl